centre d'interpretació dels tres tombs
equipaments
locals comercials
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
2012 - 2014 - en fase d'obra
autors_joan milelire - miquel alonso
client_ajuntament de barcelona - BIM/SA
càlcul estructura_ jordi bernuz
amidaments i assessorament tècnic_tècnicsg3
instal·lacions_ tdi_enginyers
col·laboradores_mònica martínez - laia ballart

Can Fontanet és una antiga quadra de 1917, situat al carrer Parellada, 25, al districte de Sant Andreu integrat a l'entorn del recinte industrial de l'antiga fàbrica “Fabra i Coats”, i que s'ha inclòs a la MPGM que regula aquest conjunt, dins del qual és anomenat edifici “E”.

La construcció és una nau diàfana, sensiblement rectangular en planta, d'uns 12m d'amplada i una profunditat mitjana d'uns 19m, orientada en l'eix nord-sud aproximadament. Anteriorment disposava d’un altell de fusta que actualment no existeix, longitudinal i tangent a la mitgera oest, i que servia com a magatzem per a la palla que menjaven els cavalls, alhora que definia l'espai controlat per als cavalls. La superfície construïda de la nau és de 229,90 m2, i és edificada sobre un sòl de 304m2, que ocupa parcialment.

L'entorn presenta diferències topogràfiques en el perímetre de l'edifici, amb una cota més baixa a la façana del carrer Parellada i més alta a la mitgera nord, esdevenint el desnivell màxim d'1,70m aproximadament, de manera que una part dels tancaments verticals també treballa com a mur de contenció. Aquest entorn es troba parcialment urbanitzat i conté tots els serveis. L'actuació al conjunt Fabra i Coats inclou un projecte d'urbanització completa, pendent d'executar i sense plaços establerts.

Aquest espai històricament s’utilitzava com a quadra junt amb l’edifici de planta baixa que hi ha a l’altra costat de carrer Parellada, en el tram fins al carrer Virgili.
Des de fa uns anys s’utilitza com a magatzem i espai de suport per a la Festa dels 3 Tombs, molt característica del Barri de Sant Andreu.


El projecte parteix de les següents premisses:

- les que marquen el programa funcional (que requereix de més superfície de sostre)
- l’existència d’un espai intersticial desocupat i edificable entre l’edifici E i F
- el fet de que tots els altres edificis del complex de la Fabra i Coats miren cap a la plaça interior
- els requeriments normatius sobre les sortides de l'edifici en cas d’emergència.

Aquestes premisses defineixen el punt de partida de la proposta que es materialitza en l’aparició d’un nou cos annex a Can Fontanet que l’enllaça amb l’edifici F, resolent la mitgera existent cap a la banda de la plaça interior de la Fabra i Coats, i generant l'accés de visitants en la proximitat i compartint itinerari, amb el que serà l'accés a la futura plaça de la Fabra i Coats. Aquest cos serà el vestíbul per als visitants a l’edifici, tot i que aquest seguirà conservant l’entrada pel carrer Parellada, que serà la façana d’entrada i sortida de carruatges i cavalls.

L’interior de la nau mantindrà en termes generals l’aspecte constructivament essencial que ara exposa: tancaments de maó vist, encavallades, subestructura i teules en el seu aspecte original, permetent que l’espai pugui arribar a ventilar entre les juntes entre teula i teula de la pròpia coberta.

En les dues crugies més allunyades del carrer Parellada s’hi ubicarà el gruix de la nova intervenció, tot projectant-se aquest àmbit fins a la franja intersticial entre Can Fontanet i l’edifici F donant com a fruit el nou cos - vestíbul abans esmentat. Aquest àmbit, en l’interior de la nau, estarà composat per planta baixa i altell. En la planta baixa s'hi ubiquen els boxos per als cavalls i en l’altell l’espai per a exposicions i audiovisuals. La comunicació es produirà per la banda esquerra d’aquest àmbit. Donat que el nou accés estarà situat a un nivell intermig entre la cota de la planta baixa i la de l’altell només caldrà pujar o baixar des d’allà un tram d’escala. En aquesta zona de comunicacions s’hi trobarà, a més, un elevador per a persones amb mobilitat reduïda i un bany adaptat que tindrà el seu accés des del vestíbul.

El vestíbul serà un espai diàfan i envidrat, permetent la visió des de l’exterior de l’edifici a l’interior i alhora al pati ajardinat que restarà fruit de la no ocupació de tota la franja intersticial. Serà l’espai de rebuda de visitants i primeres explicacions i tindrà una certa connectivitat visual amb l’interior de la nau.

De nou a l’interior de la nau, l’espai no ocupat per la nova intervenció s’utilitzarà per a l’exposició de cinc dels carros que son propietats de l’associació dels Tres Tombs.

A nivell de planta baixa, un petit espai annex ocupa novament la franja intersticial, per a donar servei a l'edifici en quant a neteja i gestió de residus. Aquesta intervenció no serà aparent des del carrer, i es llegirà com una terrassa elevada des del nou pati.

Les mitgeres existents patiran transformacions en el nombre i dimensió de les seves obertures, per tal de dignificar-les com a façanes que esdevenen, i ajustar-se als requeriments espaials i lumínics del nou ús.