projecte final de carrera - 2003 - joan milelire
renderització_biel juvé

L'autovia de Castelldefels és un corredor que connecta Barcelona amb altres punts de l'àrea metropolitana. Però és un corredor entre muralles. Els marges de l'autovia son els que fan aquesta funció, privant a qui va per l'autovia de les vistes cap al Delta i el paratge natural.La proposta traspassa aquesta barrera, aixeca una porta al Delta, perceptible des de qualsevol punt d'aquest, esdevenint una fita a l'hora que una finestra des de la velocitat de l'autovia.

El programa parteix de la idea de concentrar en una sola instal·lació un seguit de funcions que ara per ara estan repartides pel Delta (museu, estació biològica, mirador...) i incorporant-hi nous usos, com un centre de recuperació de salvatgines, aules de post-grau de ciències mediambientals ...L'objectiu, així doncs, és el de crear un centre neuràlgic de temàtica mediambiental del Delta del Llobregat, a partir del qual parteixin tant rutes com la seva gestió.
El projecte és un element del paisatge, és el mateix paisatge. El terreny es modifica per encabir-hi les funcions programàtiques a l’hora que conceptuals.Tota una franja de terreny s’eleva en tota la seva magnitud per emmarcar el paisatge. D’aquesta alteració en sorgeix una altra. Un àgora. Una plaça natural però artificialitzada on el projecte es mira a sí mateix, essent exteriorment un element paisatgístic més, com els turons que existiren al delta a l'antigor.
centre de preservació natural del delta del llobregat
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials