concurs - 2011
autors_joan milelire - mònica martínez - miquel alonso - laia ballart

La generació de la proposta parteix de la demanda veïnal de que no es redueixi la superfície lliure de la plaça en la seva reforma, a més d'acollir el programa dotacional.
Mirant de respondre a això, es resol amb un edifici de poca profunditat, amb accés a nivell de plaça, i coberta-plaça a nivell de carrer, adossat al mur a conservar i esdevenint sòcol del carrer del carrer Sant Antoni Maria Claret. Es manté la configuració d'accessos tangencials.
La plaça actualment té una gran presència d'arbrat, essencialment til·lers, pollancres i alzines. La proposta contempla la conservació de dues fileres d'arbrat existent i la recol·locació d'alguns altres en espais més adients i per completar la solució projectual.

L’edifici estableix el seu ritme estructural en relació les antigues naus industrial que ocuparen l’espai. Aquest es configura formalment com una base a l'entrega entre el pla horitzontal-plaça i el pla vertical-mur de l'antiga fàbrica, que salva una diferència de l'alçada d'una planta. S'estén tot al llarg del mur i s'obre cap a la totalitat de la plaça a través d'un porxo i d'una gran vidriera de tancament.
Tant l'edifici com la plaça s'organitzen en dues franges diferenciades que es projecten a llarg de tot l'àmbit d'actuació i cusen els diversos elements: mur, edificació i plaça.
El programa funcional es desenvolupa en dues plantes, baixa i soterrani, per tal de minimitzar l'ocupació en planta baixa. Aquesta condició, i per tal d'afavorir les condicions del programa en soterrani, porta a la creació d'un gran doble espai central i tangent als accessos.

L'organització formal i la distribució d'usos a la plaça respon a les diferents relacions amb els equipaments, els arbres existents i les condicions d'assolellament.
Per una banda la zona arbrada es situa davant de l'espai de trobada i serà un filtre entre la zona dinàmica i el centre Cívic "la Sedeta".
La disposició de l'arbrat configura tres àmbits diferenciats dins de la pròpia zona arbrada, teixint aquesta franja allargada en el sentit contrari.
casal de joves i espai lliure "la sedeta"
equipaments
mmaa joanmileliremònicamartínezarquitectes
Back
Next
locals comercials